Προκήρυξη των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2020 - Αίτηση συμμετοχής - ΚΕΦΑΛΟΣ

To Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς για το βιβλίο, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τους λογοτέχνες και τις τέχνες.

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Προκήρυξη των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2020 - Αίτηση συμμετοχήςΑποτέλεσμα εικόνας για ακαδημία αθηνών


ΓENIKOI  OPΟΙ ΑΠONΟΜHΣ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ


 1. Κάθε αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στα Γραφεία της Ακαδημίας εντός της προθεσμίας που ορίζει η προκήρυξη. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

 2. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ακριβώς το διεκδικούμενο βραβείο, η Τάξη της Ακαδημίας στην οποία υπάγεται τούτο και ο αύξων αριθμός της προκηρύξεως.

3. Προτάσεις τρίτων (ιδιωτών ή φορέων) για την απονομή οιασδήποτε τιμητικής διακρίσεως, δεν γίνονται δεκτές.  Εξαιρούνται οι προτάσεις για πράξεις αυτοθυσίας και υψηλής ανθρωπιστικής αξίας.

4.  H Γραμματεία της Ακαδημίας αποστέλλει σε όλους τους ακαδημαϊκούς πίνακα περιέχοντα τα ονόματα των υποβαλόντων υποψηφιότητα για τα προκηρυγμένα  βραβεία, εντός του μηνός Μαΐου. Σε διάστημα δέκα ημερών από την αποστολή του πίνακα δικαιούται κάθε ακαδημαϊκός να υποβάλει μία μόνο πρόταση – συμπεριλαμβανομένων και των συλλογικών προτάσεων -  για την οίκοθεν απονομή τιμητικής διακρίσεως σε πρόσωπα των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών κ.ά. ή σε συλλογικούς φορείς που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, για μεμονωμένο έργο τους ή για το σύνολο της δραστηριότητάς τους. Η πρόταση αυτή πρέπει να είναι σε συνάφεια με την ειδικότητα του προτείνοντος ακαδημαϊκού. Πέρα από την προθεσμία αυτή καμία υποψηφιότητα δεν μπορεί να υποβληθεί. Σε περίπτωση που κάποια πρόταση υποβληθεί εκπροθέσμως, τότε αυτοδικαίως παραπέμπεται για την επόμενη βραβευτική περίοδο.  

 5. Όσα έργα υποβάλλονται ανώνυμα, σύμφωνα με ρητό όρο της προκήρυξης του βραβείου [π.χ. υπ’ αριθ. 11, Βραβείο Αυρηλίας Κομνηνού της Β΄ Τάξεως], πρέπει απαραίτητα να φέρουν μόνο μία φανερή επιγραφή (π.χ. κάποιο ρητό), ενώ τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα αναγράφονται, μαζί με την επιγραφή, σε σημείωμα που κλείνεται σε φάκελο αδιαφανή και καλά σφραγισμένο. Η ίδια ενδεικτική επιγραφή συμπληρώνεται απαραιτήτως στην αίτηση στη θέση των προσωπικών στοιχείων και της υπογραφής του αιτούντος. Tα έργα που υποβάλλονται χωρίς να τηρούνται οι όροι αυτοί δεν γίνονται δεκτά. O φάκελος ανοίγεται μόνο σε περίπτωση βραβεύσεως. Προσοχή: Οι συγγραφείς των ανεκδότων-ανωνύμων εργασιών εμπίπτουν στους ίδιους περιορισμούς/διατυπώσεις που ισχύουν για τους συγγραφείς των δημοσιευμένων εργασιών και ωσαύτως υποχρεούνται στην υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 14 του παρόντος. Η δήλωση αυτή εσωκλείεται στον κλειστό σφραγισμένο φάκελο που περιέχει και τα στοιχεία του συγγραφέως και ανοίγεται μόνο σε περίπτωση βραβεύσεως.

  6. Το βραβείο απονέμεται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης ή δεν απονέμεται. Δεν τροποποιείται και δεν μερίζεται, εκτός αν υπάρχει αντίθετη βούληση του αθλοθέτη.

 7. Tα υποβαλλόμενα επιστημονικά έργα πρέπει απαραιτήτως να περιέχουν βιβλιογραφία και πίνακα περιεχομένων.

 8. Έργα δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα, ανάλογα με τους όρους της προκήρυξης, υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα. Εφόσον η προκήρυξη του βραβείου αναφέρεται σε δημοσιευμένο έργο, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας τριετίας, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τον αθλοθέτη.

9. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει, κατά το ίδιο έτος, με ένα έργο του ένα μόνο βραβείο, το οποίο επιλέγει ρητώς στην αίτησή του. Υπό αυτή την έννοια δεν υποβάλλονται πλείονα του ενός έργα για το ίδιο βραβείο, ούτε διάφορα έργα για διαφορετικά βραβεία, ούτε το ίδιο έργο για διάφορα βραβεία. 

10. Έντυπο έργο που απέτυχε στη διεκδίκηση βραβείου μπορεί να υποβληθεί και πάλι σε επόμενο έτος, με την προϋπόθεση ότι έχει επανεκδοθεί με ουσιαστικές βελτιώσεις.

11. Μόνον έργα ολοκληρωμένα είναι δυνατόν να βραβεύονται και όχι έργα των οποίων μέρος μόνο έχει εκδοθεί, ενώ πρόκειται να επακολουθήσει και η έκδοση άλλων τόμων.

12. O βραβευθείς δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα άλλο βραβείο προ της παρελεύσεως επταετίας. Επίσης, δεν μπορεί σε καμία επόμενη βραβευτική περίοδο να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα για το ίδιο βραβείο με αυτό που τιμήθηκε.

     13. Δεν βραβεύονται πανεπιστημιακές ή άλλες ανώτατες σχολές, ή κρατικά επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, εργαστήρια, κέντρα ερευνητικά. Δεν βραβεύονται πανεπιστημιακά διδακτικά συγγράμματα καθηγητών και διδασκόντων οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ως εκ τούτου η υποβολή οποιουδήποτε επιστημονικού έργου προς βράβευση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το υποβαλλόμενο έργο δεν εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία.

     14. Δεν βραβεύονται διδακτορικές διατριβές ή εργασίες που εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί για τη λήψη πτυχίου ή για οποιοδήποτε δίπλωμα, ή ακόμη για πανεπιστημιακή εξέλιξη. Ως εκ τούτου η υποβολή οποιουδήποτε επιστημονικού έργου προς βράβευση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το υποβαλλόμενο έργο δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
     
    15. Δεν γίνονται δεκτοί προς βράβευση συλλογικοί τόμοι (π.χ. πρακτικά συνεδρίων, τιμητικοί τόμοι, σύμμεικτα πλειόνων συγγραφέων) που υποβάλλονται από τους επιμελητές, συγγραφείς ή άλλους φορείς.

    16. Εν ενεργεία πολιτικά ή κυβερνητικά πρόσωπα δεν δύνανται να τιμηθούν από την Ακαδημία Αθηνών.

    17. Οι έχοντες οιασδήποτε φύσεως υπαλληλική, επιστημονική ή συμβατική σχέση με την Ακαδημία, όπως επίσης συγγενική σχέση με τα πρόσωπα του Ιδρύματος, αποκλείονται από την διεκδίκηση ή την απονομή οιασδήποτε τιμητικής διακρίσεως. Επίσης, δεν βραβεύονται έργα εκ των Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας.

18. Σε περίπτωση βράβευσης συλλογικής εργασίας, το βραβείο απονέμεται στην εργασία. Στις συλλογικές αυτές εργασίες πρέπει να αναφέρονται ρητά οι κύριοι ερευνητές – όχι περισσότεροι από τρεις. Οι λοιποί συνεργάτες καθώς και αλλοδαποί ερευνητές πρέπει να υποβάλουν δήλωση παραίτησης.

19. Tα έργα που υποβάλλονται στην Ακαδημία για κρίση προς βράβευση είναι δυνατόν να αποσύρονται, εφόσον δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία της κρίσεως.

20. Tα έργα που υποβάλλονται προς κρίση δεν επιστρέφονται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι για τα βραβεία της Τάξεως των Θετικών Επιστημών, εφόσον οι εργασίες που υποβάλουν  είναι ξενόγλωσσες, επιπροσθέτως -των δηλώσεων παραιτήσεως των μη κυρίων ή αλλοδαπών συνεργατών- πρέπει να επισυνάπτουν περίληψη της εργασίας στα ελληνικά με ρητή απόδοση του τίτλου αυτής στην ελληνική γλώσσα.  LINK ΑΙΤΗΣΗΣacademyofathens.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περιμένουμε τις απόψεις σας!